Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

Obowiązek Informacyjny dla Kandydata

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Petra sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy pl. Matejki 20/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000346645, posługująca się numerem NIP 9291821389, zwana dalej PETRA.

2. JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami na podany powyżej adres pocztowy bądź drogą e-mailową na adres: iod@biuropetra.pl

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ W JAKIM CELU?

PETRA przetwarza dane osobowe związane z prowadzoną działalnością:

3.1. ZGODA: na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

3.2. UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PETRA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na raportowaniu wewnętrznym, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi oraz w celu prowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników w przyszłości.

4. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których są wykorzystywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie ochrony interesów prawnych Państwa oraz PETRA, nie dłużej niż do wycofania Państwa zgody.

5. DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest konieczne w zakresie danych wynikających z Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, informacje o kwalifikacji zawodowych, wykształceniu, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – jeśli są niezbędne na danym stanowisku, rodzaju pracy), a dobrowolne w zakresie wykraczających poza regulację Kodeksu pracy i ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców.

Państwa dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa bądź podmiotów prowadzących rekrutację za Waszą zgodą, dzięki portalom, na których umieściliście swoje ogłoszenie o pracę.

Uprzejmie prosimy o aktualizację danych.

6. KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją umów powierzenia danych lub w razie uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą. PETRA może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi w zakresie administrowania i zarządzania, w szczególności dostawcą mediów, obsługi informatycznej, hostingowej, doradczej, portali z ogłoszeniami (OLX.pl), medycyną pracy, Destiny Software sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy czym zestawienie odbiorców znajduje się w załączniku WYKAZU ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH PETRA. ewentualnie uzupełnić o podmioty

7. JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szybki kontakt