Biuro Obsługi Klienta:

509 003 309

kontakt@biuropetra.pl

Polityka prywatności/RODO

Biuro Petra przykłada dużą wagę do ochrony wszystkich danych swoich Klientów. Zapewniamy, że zarówno dane finansowe, jak i osobowe, traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Petra sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy Pl. Matejki 20/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000346645, posługująca się numerem NIP 9291821389, zwana dalej Petra.
 2. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami na podany powyżej adres pocztowy bądź drogą e-mailową na adres: iod@biuropetra.pl
 3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ W JAKIM CELU?
  Petra przetwarza Państwa dane osobowe związane z prowadzoną działalnością, tj.:
  3.1. ZGODA: na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy Petra, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przed jej cofnięciem.
  3.2. OFERTOWANIE I REALIZACJA UMOWY: w trakcie kontaktu z Państwem w sprawie zakresu oferowanych przez nas usług, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenie i ochrony praw i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3.3. UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Petra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu działań statystycznych, raportowania wewnętrznego, archiwizacji, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, marketingu bezpośredniego, a także na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.
 4. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
  Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz jej rozliczenia zgodnie z prawem i okresami przedawnienia roszczeń, a wybrane dane osobowe mogą być przetwarzane po tym czasie w celu ochrony przez ewentualnymi roszczeniami, nie dłużej niż 3 lata liczone od końca roku, w którym zakończono przesyłanie informacji, w celu obrony roszczeń.
 5. DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?
  Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne (np. w przypadku pozyskania zgód, prowadzenia przez Państwa korespondencji, woli zawarcia umowy/usługi), ale bywa także konieczne z uwagi na wolę otrzymania przez Państwa określonych informacji, na obowiązujące przepisy prawa oraz w celu zawarcia/realizacji umów.
 6. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH? PRZETWARZANIE DANYCH POZA UE, EOG.
  6.1. Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim, w szczególności organom bądź osobom/podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją umów lub w oparciu zgody osoby, której dane dotyczą, w szczególności w zakresie prowadzenia i obsługi strony www.
  6.2. Ujawnianie danych wiąże się głównie z wykorzystaniem przez Petra podmiotów, będących odbiorcami danych, świadczących na nasze zlecenie usługi w zakresie administrowania i zarządzania, w tym usługodawcy dostarczający i wspierający systemy teleinformatyczne, hostingowe, doradcze, podwykonawcy usług.
  6.3. W związku z wykorzystywaniem usługi Google Analitics możliwe jest przetwarzanie Państwa numeru IP przez Google LLC, tzn. możliwe jest przetwarzanie tego adresu poza obszar UE i EOG. Dzięki anonimizacji IP, przetwarzanie Waszego adresu IP jest znacząco ograniczone w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów z EWG przed przekazaniem do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które należy do tzw. Privacy Shield.
 7. JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Szybki kontakt