Cennik usług dodatkowych Jednostkowa
cena netto
Wystawienie faktury / noty korygującej  w imieniu Klienta 5 zł
Wysłanie dokumentu pocztą tradycyjną w imieniu Klienta
(+ refaktura za koszty przesyłki)
3 zł
Sporządzenie wezwania do zapłaty w imieniu Klienta – naliczenie odsetek i wysłanie 20 zł
Obliczenie delegacji krajowej 5 zł
Obliczenie delegacji zagranicznej 15 zł
Korekta zamkniętego miesiąca z przyczyn niezależnych od Biura Petra
(w tym podatku VAT, podatku dochodowego)
od 50 zł
Korekta podatku VAT lub podatku dochodowego za okres rozliczany przez inny podmiot od 100 zł
Korekty deklaracji ZUS i PFRON (Wn-D, Wn-U-G) z przyczyn niezależnych od Biura Petra 20 zł / osobę
Korekta deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA i inne)
z przyczyn niezależnych od Biura Petra
od 20 zł
Korekta deklaracji PFRON INF-1, INF-2, DEK z przyczyn niezależnych od Biura Petra 50 zł
Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź US
(nie uwzględnia opłaty skarbowej w US)
15 zł
Sporządzenie wniosku z tytułu ulgi za złe długi 100 zł
Sporządzenie sprawozdania, deklaracji GUS od 100 zł
Przygotowanie innych dokumentów (np. druki bankowe do kredytu) od 50 zł
Wystawienie zaświadczenia o zarobkach na formularzach bankowych od 15 zł /szt.
Przygotowanie i wysłanie pisma do komornika na zajęcie wynagrodzenia lub płatności 20 zł
Sporządzenie deklaracji INTRASTAT 100 zł
Przygotowanie umowy pożyczki od 30 zł
Naliczenie odsetek od umowy pożyczki za okres obsługiwany przez Biuro Petra 20 zł
Naliczenie odsetek od umowy pożyczki za okres nieobsługiwany przez Biuro Petra od 100 zł
Przygotowanie niestandardowych zestawień, pism, wydruków wg indywidualnych potrzeb Klienta od 25 zł
Opracowanie polityki rachunkowości od 350 zł
Inne usługi, np. załatwianie formalności w imieniu Klienta, uczestnictwo w spotkaniach,
przygotowanie innych dokumentów nieobjętych cennikiem
120 zł / godzinę
Konsultacje i doradztwo w zakresie wykraczającym poza obsługiwaną dzialalność
- w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
od 50 zł

Podane ceny są cenami netto - należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.
 

Biuro Petra zastrzega sobie prawo zmiany ceny w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o nowej proponowanej cenie przed wykonaniem usługi.

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16